วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553

โรงเรียนบ้านกรงปินัง

ประวัติโรงเรียนบ้านกรงปินัง

            โรงเรียนบ้านกรงปินัง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านสะเก  ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลาเมื่อ พ.ศ. 2459
โดยหลวงอนุกูลประชากิจ นายอำเภอเมืองยะลาในสมัยนั้นยะลา   ติดกับถนน ยะลา เบตง เรียกว่า   โรงเรียนประชาบาลประจำตำบลกรงปินัง โดยมีครูตีมุง เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนนี้
        .. 2479  เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนประชาบาลกรงปินัง เป็น โรงเรียนบ้านกรงปินัง
.. 2523  มีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาโดยการโอนการศึกษาประชาบาล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กระทรวงมหาดไทย  ไปขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ(กรมจัดตั้งใหม่) กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่  31 ตุลาคม  2526 ให้เริ่มดำเนินการโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
            .. 2540  โรงเรียนบ้านกรงปินังได้รับอนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นผู้อำนวยการ ระดับ 8 และผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 7
วันที่  1  ตุลาคม  ..2543  ได้รับอนุมัติแต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนให้สูงขึ้นเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8
วันที่  29  ตุลาคม  2552    นายพลวัฒน์  บุญช่วย ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านกรงปินัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน 16 ห้องเรียน นักเรียนชาย  235  คน  นักเรียนหญิง  267 คน รวมทั้งสิ้น 502  คน  ข้าราชการครู ชาย  3  คน  หญิง  16  คน รวม  19 คน  พนักงานราชการ   ชาย  3  คน  หญิง  4    คน  รวม  7   คน ครูอัตราจ้าง  หญิง  2  คน   พนักงานบริการ ชาย  1  คน นักการภารโรง  1  คน  รวมบุคลากรทั้งสิ้น  30   คน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น